Korfbalvereniging SDO’99 streeft ernaar om haar leden zo open en transparant mogelijk te informeren over de persoonlijke gegeven die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld en hoe we de persoonlijke gegevens van de leden beschermen.

Op 25 mei 2018 treed de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de AVG) in werking.

In dit stuk leest u:

 • uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen;
 • hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en
 • de rechtsgrondslagen op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens verwerken.


Het bestuur van Korfbalvereniging SDO’99

Korfbalvereniging SDO’99 Privacybeleid

Ingangsdatum 25 mei 2018

1. Inleiding

2. Over dit beleid

3. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u?

5. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

6. Delen van uw persoonlijke gegevens

7. Bewaren en verwijderen van gegevens

8. Beveiliging van uw gegevens

9. Contact met ons opnemen

 1. Inleiding

De privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor Korfbalvereniging SDO’99 belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en inzicht geven in de keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

In dit Privacybeleid leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.

2. Over dit beleid

Wat is AVG?

AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en is een Europees geregelde privacyregeling.

Wat houdt de nieuwe AVG wet in?

De Wbp, die uit 2001 dateert, is de Nederlandse uitwerking van de Europese Privacyrichtlijn uit 1995 (nr. 95/46/EG). Elke Europese lidstaat heeft op basis van deze richtlijn zijn eigen privacywet opgesteld. Dit betekent dat de privacywetgeving in de verschillenden Europese lidstaten niet helemaal gelijk is.

Om de onderlinge verschillen gelijk te trekken is een Europese privacyverordening ontworpen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 vastgesteld en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf dat moment is in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing zijn.
Nederland kent al de Wet Meldplicht Datalekken die in grote lijnen dezelfde bepalingen kent als de AVG. 

U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 • Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 • Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 • Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 • Recht op gegevensportabiliteit - het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Wie waarborgt de AVG wet?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen en alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn het adviseren over nieuwe regelgeving en het geven van voorlichting over privacywetgeving.

Het doel van ons Privacybeleid is:

1.  Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;   

2.  Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegeven die u met ons deelt gebruiken, wanneer u lid wordt van Korfbalvereniging SDO’99;

3.  Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit beleid, dan wijzen wij u erop dat het u vrij staat om al dan niet lid te worden van de vereniging.

3. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manier:

Wanner u lid wordt van Korfbalvereniging SDO’99, vult u het inschrijfformulier in, wat tevens gebruikt wordt als éenmalige machtiging voor heet afschrijven van de contributie.

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u?

Op het inschrijfformulier vragen we om uw naam- en adresgegevens, uw geboortedatum, uw Ibannummer, uw emailadres en uw telefoonnummer.

5. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

U gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

*  Het afschrijven van de (eenmalige) contributie;

*  Om u persoonlijk (huisadres of via email) te informeren over belangrijke zaken vanuit de vereniging;

*  Om u via de groepsapp te kunnen informeren over zaken vanuit het bestuur.

6. Delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld met andere instanties of met andere leden van de vereniging. Een uitzondering hierop is de whatsapp-groep die is aangemaakt in opdracht van het bestuur. Deze whatsapp-groep wordt beheerd door één van de leden. Uw mobiele telefoonnummer wordt bij lidmaatschap doorgegeven aan deze beheerder, zodat u toegevoegd kunt worden aan de whatsapp-groep. Uiteraard staat het u vrij om uzelf uit deze groep -op elke moment-  te verwijderen.

Tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging of festiviteiten met hulp van de vereniging kunnen er in opdracht van de vereniging foto’s of filmbeelden worden gemaakt die gebruikt worden voor promotie van de vereniging in welke vorm dan ook. Het bestuur is van mening dat wanneer iemand lid is van Korfbalvereniging SDO’99, hij of zij ook toestemming geeft om deze beelden te mogen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.

Wanneer (financiële) gegevens van de vereniging in zijn algemeenheid door overige instanties worden verwerkt, dan kan dit onderling schriftelijk vastgelegd zijn. Dit hangt af van de mate van ‘ gevoeligheid’ van de uit te wisselen gegevens.

7. Bewaren en verwijderen van uw gegevens

De nieuwe wet geeft aan dat Korfbalvereniging SDO’99 zorgvuldig moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens. De secretaris is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Niemand anders is bevoegd om deze gegevens in te zien buiten het bestuur van de vereniging om. Daarbij wordt bij de gegevensverwerking ook gekeken of delen van de gevoelige gegevens continu bewaard moeten worden of dat delen ook verwijderd kunnen worden. Zolang u lid bent van Korfbalvereniging SDO’99, worden uw gegevens bewaard. In het verwerkingsregister houdt het bestuur bij hoe gegevens op welke manier verkregen zijn en hoe deze gedocumenteerd worden.

Zoals u onder punt 2 kunt lezen, kunt u een verzoek doen aan de vereniging tot verwijdering van uw gegevens. Zie voor contactgegevens punt 9.

 8. Beveiliging van uw gegevens

Er is een register voor het verwerken van persoonsgegevens opgesteld. Door hier scherp op toe te zien wil het bestuur de kans zo klein mogelijk maken dat bepaalde privacygegevens ‘gelekt’ kunnen worden.

De uiteindelijke conclusie is dat het bestuur er alles aan doet om redelijkerwijs de privacy van haar leden zo goed mogelijk te waarborgen en te beveiligen.

Onder de AVG is het verplicht om alle datalekken vastleggen en soms te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een datalek is als databestanden worden gehackt of als er onbedoeld toegang wordt verstrekt tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is een datalek. Onder de AVG is het bestuurd van de vereniging verplicht om alle datalekken vast te leggen en te documenteren

Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel moet het bestuur dan het datalek intern vastleggen en documenteren. Het bestuur beschrijft het datalek, de gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen.

9.Contact met ons opnemen

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Wanneer hierover vragen zijn kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensverwerking (FG) van de vereniging. In ons geval is dat de secretaris van Korfbalvereniging SDO’99.

U kunt hiervoor het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruiken.